1. Как я поймал 30кг рыбы за 1 день Читать.

Предлагается к обсуждению!!! Рыболовное Вече.

Тема в разделе 'Ассоциация Рыболовов Украины (АРУ)', создана пользователем Крока, 14 фев 2009.

 1. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.116
  Симпатии:
  22.976
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  58
  Шановні Друзі, колеги!
  У відкритому доступі є проект Коаліційної Угоди. Національну Екологічну Раду України дуже непокоїть, що в цьому документі відсутні будь-які реформи і заходи щодо збалансованого (сталого) розвитку України, охорону довкілля та екологічну безпеку.

  Пропоную Вам пропозиції до розділів «Сталий розвиток» та «Реформування природоохоронної галузі» для опрацювання.

  Запрошую провести обговорення і внесення пропозицій до проекту Коаліційної Угоди.

  ________________________________________________________________________________________

  Реформування природоохоронної галузі

  Метою реформування природоохоронної галузі є стабілізація і поліпшення екологічного стану території держави шляхом утвердження національної екологічної політики як інтегрованого фактора соціально-економічного розвитку України для забезпечення переходу до сталого розвитку економіки та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування.

  Основними завданнями реформування природоохоронної галузі є:
  1) досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища, що передбачає:
  · проведення оцінки та послідовне зниження екологічних ризиків для здоров'я людини;
  · упровадження системи екологічного маркування товарів і продуктів харчування;
  · приведення якості питної води у відповідність з європейськими стандартами;

  2) створення державної системи інформування населення про стан навколишнього природного середовища та заходи щодо його поліпшення, а також відповідної бази геоінформаційних даних;

  3) залучення громадськості до участі у розв'язанні екологічних проблем, проведення постійних консультацій з громадськістю стосовно рішень, спрямованих на поліпшення навколишнього природного середовища та активне формування у населення громадської свідомості з питань охорони навколишнього природного середовища;

  4) підвищення якості повітря та запобігання змінам клімату, що здійснюватиметься шляхом:
  · технічного переоснащення виробничого комплексу на основі впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів;
  · оптимізації структури енергетичного сектору економіки на основі використання енергетичних джерел з низьким рівнем викидів вуглецю, у тому числі нарощування обсягів використання відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії;

  5) підвищення якості поверхневих і підземних вод, що здійснюватиметься шляхом:
  · підвищення якості води на засадах басейнового та інтегрованого управління водними ресурсами та задоволення потреб населення у високоякісній питній воді;
  · значного підвищення ефективності виконання комплексних програм з упровадження нових технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві та на транспорті;
  · зниження рівня забруднення водних ресурсів унаслідок використання мінеральних добрив, синтетичних миючих засобів, нафтопродуктів та хімічних засобів захисту рослин;

  6) забезпечення екологічної безпеки, усунення збільшення навантаження на навколишнє природне середовище, зумовленого економічним зростанням, що здійснюватиметься шляхом:
  · переходу на інтегровані дозволи, що видаються за принципом "єдиного вікна", та удосконалення порядку видачі дозволів на викиди і скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів;
  · удосконалення системи управління відходами з урахуванням міжнародних стандартів та нормативів;
  · забезпечення стимулювання виробників до застосування екологічно безпечних ресурсо- та енергозберігаючих технологій, підвищення ролі еколого-економічних інструментів та більш ефективного впровадження принципу "забруднювач та користувач платять повну ціну";
  · дотримання вимог екологічної безпеки під час закриття або зміни форми власності промислових підприємств і об'єктів та під час передачі військових об'єктів у господарське користування. З цією метою забезпечуватиметься проведення екологічного аудиту та державної екологічної експертизи ситуацій, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також на території діючих об'єктів і комплексів;
  · зменшення обсягів викидів і скидів шкідливих речовин, мінімізації утворення відходів та комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів, у тому числі за рахунок стимулювання виробників до більш інтенсивного впровадження системи надання сервісних послуг замість реалізації готової продукції;
  · забезпечення екологічно безпечного зберігання та видалення небезпечних відходів, максимально можливої утилізації відходів за рахунок прямого повторного чи альтернативного використання їх ресурсно-цінної складової та безпечного видалення відходів, що не підлягають утилізації;
  · стимулювання виробників до запровадження системи екологічного менеджменту з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище;

  7) удосконалення системи інтегрованого екологічного управління шляхом:
  · введення екологічної складової до програм розвитку секторів економіки.
  · розвиток державної системи моніторингу навколишнього природного середовища.

  8) удосконалення регіональної екологічної політики, зменшення негативного впливу процесів урбанізації на навколишнє природне середовище, що передбачає:
  · розв'язання нагальних екологічних проблем у промислово розвинутих регіонах;
  · проведення класифікації регіонів за рівнями техногенно-екологічних навантажень, створення банків геоінформаційних даних та карт техногенно-екологічних навантажень;

  9) припинення втрат біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвиток заповідної справи, що передбачає:
  · збереження біорізноманіття, подальший розвиток системи його невиснажливого використання і відтворення;
  · збереження у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин і тварин, біотичних угруповань та типів природних середовищ;
  · створення державної геоінформаційної системи об'єктів
  екомережі.

  10) екологічно стале надрокористування, що передбачає:
  · створення умов для ефективного, екологічно збалансованого розвитку надрокористування на основі впровадження нових технологій, комплексного використання ресурсів надр, рекультивації територій;
  · видачу спеціальних дозволів на користування надрами з метою їх геологічного вивчення та видобування корисних копалин за умови забезпечення повноти розробки родовищ корисних копалин;
  · удосконалення законодавчого врегулювання порядку використання відвалів видобутку і відходів збагачення та переробки мінеральної сировини як техногенних родовищ корисних копалин.

  ____________________________________________________________________________________________________

  Сталий розвиток
  Метою сталого розвитку України є припинення деградації природних екосистем і забезпечення високого рівня та якості життя нинішнього і майбутніх поколінь жителів України на основі впровадження нової моделі економіки на засадах збалансованого природокористування. Досягнення цієї мети відповідає світоглядним цінностям і культурним традиціям українського народу, а також міжнародним зобов’язанням України.

  Перехід України до сталого розвитку передбачається здійснити шляхом досягнення визначених цілей. Наведені нижче цілі визначено на основі аналізу наявних проблем і дисбалансів розвитку України, а також її міжнародних зобов’язань.

  1. Припинення деградації довкілля та перехід до збалансованого природокористування

  a. розвиток національної екомережі України;

  b. збереження ландшафтів і біоти, зникаючих видів, відновлення чисельності та ареалів природних популяцій;

  c. зменшення обсягів викидів в атмосферу забруднюючих речовин, скидів у водні об’єкти, обсягів утворення промислових і побутових відходів шляхом впровадження ресурсозберігаючих і безвідходних технологій;

  d. мінімізація та утримування обсягів озоноруйнуючих викидів і парникових газів на рівні, узгодженому з міжнародними нормами і квотами;

  e. створення системи комплексного управління відходами на основі застосування нових технологій утилізації, знешкодження, повторного використання та безпечного зберігання відходів;

  f. впровадження інтегрованого управління водними ресурсами на основі басейнового принципу;

  g. планування розвитку гірничодобувної промисловості на основі довгострокового прогнозування стану мінерально-сировинної бази, вдосконалення технологій видобування корисних копалин та їх переробки, створення кадастрів природних ресурсів;

  h. впровадження маловідходних ресурсозберігаючих технологій видобування та комплексної поглибленої переробки сировини;

  i. впровадження в практику лісокористування критеріїв і принципів сталого управління лісами;


  2. Формування нової моделі економіки на засадах невиснажливого відновлювального природокористування

  у сфері структурної перебудови економіки України:

  a. структурна перебудова національної економіки у напрямі зниження частки сировинних галузей промисловості, розвитку високотехнологічних виробництв, активізації інноваційної діяльності;

  b. доведення частки відновлюваної енергетики до середньоєвропейського рівня;

  c. зміна акценту в податковій політиці з оподаткування робочої сили та доходу на оподаткування ресурсопотоків і забруднення;

  d. забезпечення розвитку та впровадження більш чистого виробництва;

  в енергетичній сфері:

  a. раціоналізація використання наявних енергетичних потужностей з урахуванням прогнозних потреб територіального розвитку; відмова від будівництва гігантських енергогенеруючих агрегатів;

  b. розроблення державної програми оптимізації використання ядерної енергії та виведення з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій, які відпрацювали свій термін, і створення потужностей для переробки та безпечного захоронення їх відходів;

  у сфері енергозбереження:

  a. зменшення рівня енергоємності виробництва шляхом впровадження енергозберігаючих технологій;

  b. впровадження ефективних механізмів економії енергії шляхом удосконалення цінової та митної політики, оподаткування, кредитно-фінансових механізмів, економічного стимулювання енергозбереження у бюджетній сфері;

  c. обмеження монополізму в ресурсному секторі;

  в аграрній сфері:

  a. впровадження енергоефективних технологій обробітку землі, оптимізація структури посівних площ і сівозмін, реалізація заходів з підвищення родючості ґрунтів і продуктивності орних земель;

  b. розширене впровадження органічного землеробства;

  c. забезпечення контролю якості сільськогосподарської продукції; зміна структури харчування населення;

  у сфері нових технологій:

  a. активізація процесів внутрішнього і зовнішнього трансферу наукоємних ресурсо- та екоефективних технологій;


  3. Поліпшення якості життя населення України

  a. розроблення та впровадження стратегії захисту здоров’я людей від впливу негативних чинників навколишнього середовища з чіткою регламентацією надходження у довкілля речовин та енергії, шкідливих для здоров’я;

  b. розроблення та впровадження стратегії забезпечення особистісного розвитку людини; розроблення та проведення медико-соціальних заходів щодо збереження соматичного і психофізіологічного здоров’я населення, запобігання епідеміям і екологічно зумовленим захворюванням;

  c. збереження та примноження рекреаційних якостей територій курортного призначення, а також територій для відпочинку і туризму; підтримання такого природно-суспільного стану, який виключає природні й техногенні надзвичайні ситуації, аварії та катастрофи з тяжкими соціальними та екологічними наслідками.


  4. Формування суспільної свідомості, світогляду населення України на засадах сталого розвитку

  a. інтеграція освіти для сталого розвитку у національну систему освіти, підвищення рівня кваліфікації та перепідготовки державних службовців і кадрів для різних галузей економіки відповідно до Стратегії ЄЕК ООН освіти для сталого розвитку;

  b. надання державної підтримки програмам наукових досліджень з оцінки природно-ресурсного потенціалу України, використання енергії, розроблення та впровадження системи індикаторів сталого розвитку та методів просторового планування, впливу чинників довкілля на стан здоров’я населення, а також демографічних тенденцій;

  c. проведення фундаментальних наукових досліджень з формування нової ідеології життєдіяльності українського суспільства, спрямованої на екологізацію економіки, виробництва, споживання, політики, освіти;

  d. формування світогляду українського народу на засадах загальнолюдських цінностей, ідей гуманізму та демократії з урахуванням принципів сталого розвитку;

  e. збереження історичної та культурної спадщини українського народу, його природної духовності;


  5. Формування нормативно-правової та інституційної бази забезпечення сталого розвитку

  у сфері нормативно-правового забезпечення:

  a. розроблення та впровадження Стратегії сталого розвитку України;

  b. законодавче забезпечення переходу від соціально-економічного планування до еколого-соціально-економічного планування розвитку країни, регіонів і населених пунктів (до планування сталого розвитку) з обов’язковим урахуванням стану демографічної ємності території;

  у сфері формування інституційної бази сталого розвитку:

  a. створення Національної агенції зі сталого розвитку з повноваженнями щодо стратегічного планування переходу до сталого розвитку та інтеграції економічної, соціальної та екологічної політики;

  b. створення при Президентові України Громадської ради зі сталого розвитку з метою вироблення рекомендацій до стратегічних документів щодо сталого розвитку України;

  c. впровадження системи заохочення муніципальних програм сталого розвитку;


  6. Збереження національних цінностей і традицій природокористування

  a. відновлення та поширення історично сформованих в Україні та адаптованих до вимог сьогодення національних цінностей, традицій і досвіду природокористування як системи цілісних наукових уявлень про землю, природні ресурси, систему господарювання та природу;

  b. зміна моделей споживання на основі традиційних цінностей і способів природокористування та споживання;


  7. Захист національних інтересів України в процесі глобалізації

  a. впровадження системи комплексної оцінки переваг і ризиків для сталого розвитку України під час підготовки нових зобов’язань міжнародного характеру;

  b. забезпечення експорту товарів і послуг, у виробництві яких Україна має конкурентні переваги, зокрема сільськогосподарської продукції в умовах наростаючої продовольчої кризи;

  c. активізація розвитку конкурентоспроможних секторів економіки у міжнародному співробітництві України;

  d. європейська інтеграція України відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво, Порядку денного асоціації Україна-ЄС та інших нормативних документів з обов’язковим захистом національних інтересів країни у цьому процесі;

  e. участь України у міжнародному співробітництві щодо ресурсозбереження та екоефективності, у тому числі реалізації механізмів Кіотського протоколу через проекти спільного впровадження.

  8. Забезпечення участі всіх заінтересованих сторін у формуванні та реалізації політики сталого розвитку

  a. розроблення та впровадження механізмів партнерства органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу, науки, освіти і громадських організацій;

  b. удосконалення процедур участі громадськості у прийнятті рішень на рівні міністерств, відомств, регіональних і місцевих органів управління щодо програм та проектів розвитку, які можуть мати негативні соціально-економічні та екологічні наслідки;

  c. встановлення ефективного громадського контролю за діяльністю владних структур;

  d. організація постійного діалогу влади, інститутів громадянського суспільства та бізнесу на найвищому політичному рівні щодо проблем розвитку України та шляхів їх розв’язання;


  9. Формування та впровадження регіональної політики сталого розвитку

  a. розроблення та впровадження регіональної політики, яка забезпечуватиме гармонійне поєднання загальнонаціональних і регіональних інтересів, регулярний моніторинг її виконання, а також узгоджуватиметься зі стратегією сталого розвитку України;

  b. зміцнення горизонтальних зв’язків між регіонами шляхом виконання спільних соціально-економічних і екологічних програм та проведення міжрегіональних природоохоронних заходів.


   
  • Нравится Нравится x 10
  • Информативно Информативно x 1
 2. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.116
  Симпатии:
  22.976
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  58
  Наверное имело бы смысл в текст Коалиционного Соглашения добавить полностью или частично статьи 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 взятые из главы 6 (окружающая среда) раздела 5 Соглашения про ассоциацию Украины и ЕС (во вложениях).

  А так же необходимо поднимать вопрос о адаптации отечественного экологического законодательства к требованиям ЕС.
  Суть вопроса: действующие нормы допустимого уровня загрязнения сточных вод достались нам по наследству от СССР (до настоящего времени регламентируются СНИП 89) и по ряду существенных показателей, в частности, уровню содержания нефтепродуктов, в 500 раз выше норм, установленных Германией. При этом декларируемый уровень загрязнения не могут обеспечить никакие очистные системы, более того, фактически отсутствует методология и оборудование для замера такого уровня загрязнения.
  Кроме того, каждый водоем с точки зрения организации сброса очищенных сточных вод вне зависимости от его состояния по существующему законодательству приравнивается к водоему, предназначенному для промышленного разведения рыбы. Фактически это означает, что ввиду невозможности обеспечения нормативного уровня очистки, очистка сточных вод вообще не осуществляется.

  КАК ПРИМЕР
  Адаптация собственного экологического законодательства к стандартам ЕС, которое провела Белоруссия, дало возможность обеспечить достижимость показателей очистки сточных вод и их экономическую обоснованность, а ужесточение штрафов за его нарушение привело к массовому внедрению передовых систем биологической очистки стоков закрытого типа, которые сделали возможным их размещение вблизи или на территории населенных пунктов, минимизацию эксплуатационных затрат за счет разумной децентрализации очистных сооружений и использования топографических особенностей местности.
   

  Вложения:

  • unnamed.jpg
   unnamed.jpg
   Размер файла:
   84,9 КБ
   Просмотров:
   142
  • unnamed (1).jpg
   unnamed (1).jpg
   Размер файла:
   84,1 КБ
   Просмотров:
   143
  • unnamed (2).jpg
   unnamed (2).jpg
   Размер файла:
   104 КБ
   Просмотров:
   157
  • unnamed (3).jpg
   unnamed (3).jpg
   Размер файла:
   76,7 КБ
   Просмотров:
   145
  • Нравится Нравится x 10
  • Информативно Информативно x 1
 3. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.116
  Симпатии:
  22.976
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  58
  Река без берегов

  Стараниями госземовских чиновников Днепр обрастает заборами

  [​IMG]
  На территории Киевщины Днепр – уже не для простых смертных. На побережье главной реки страны поселились со своими имениями ловкачи, перегородив высокими заборами уютные местечки, где имели возможность отдыхать все желающие. То есть раньше было для людей, а теперь – для избранных. Хотя, согласно Земельному и Водному Кодексу Украины, от Днепра, как от большой реки, застройщики должны отступить минимум 100 метров, тем самым обеспечив беспрепятственный подход к водоему всем желающим. Но, похоже, законы не интересуют, ни тех, кто возводит многоэтажные «хатынки», ни тех, кто за «благодарность» подписывает им разрешительную документацию. Одним росчерком пера госземовские чиновники (и бывшие, и нынешние), руководствуясь своей выгодой, отсекают простых людей от данных природой водоемов, а правоохранители «закрывают глаза», а то и «крышуют» такие противоправные действия. Ведь, чтобы вычислить тех, кто и сегодня плюет на нас, попирает законы и торгует нашим общим национальным богатством – Днепром, работникам правоохранительных органов далеко ходить не надо. Достаточно включить компьютер и зайти на сайты, где продается недвижимость и на которых реализуются земельные участки, к примеру, в Бориспольском районе. Предложений приобрести сотки с выходом к воде – море. При желании служителям закона легко можно узнать и имена продавцов, и имена тех, кто «сочинял» разрешительные документы на эти земли. Но, увы…

  На Конституцию наплевать

  Об истинном положении дел с побережьем Днепра «Голосу Украины» рассказали глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков, начальник Киеврыбоохраны Вадим Литвиненко и депутат, секретарь Комиссии по экополитике Киевсовета Сергей Костюк.

  Уже не то, что спустить на воду лодку, к самой воде нельзя подойти, сетуют в Ассоциации рыболовов Украины. На всей протяженности от Киева до Украинки все в частных заборах. Хотя Водный и Земельный Кодекс четко определяют расстояние природоохранной береговой территории, на которой любая хозяйственная деятельность строго запрещена.

  – Частные заборы, уходящие в реки, лишают нас Конституционного права беспрепятственного пользования водными ресурсами. К тому же, следует помнить: загоняя берега в бетон, тем самым реку лишают возможности очистить свои воды. Если так пойдет и дальше, то эти замки будут стоять на бетонном берегу мертвой сточной канавы, в которую они превращают древнейшую реку Европы – Днепр, – отмечает Сергей Костюк. – Нужно прекращать потребительское отношение к водоемам. Начинать жить цивилизованно – уважая окружающую нас природу и соблюдая законы, защищающие ее!

  Как побороть массовую застройку?

  – Есть несколько вариантов решения этой проблемы, – говоритглава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков – Радикальный метод: зачистить бульдозером все строения. Но невольно вспоминается опыт России. Там показательно снесли несколько банек у воды. И что? На месте деревянных построили каменные… Мы уверены, что с этим злом нужно бороться экономически. Все хозяева домовладений по берегам рек довольно состоятельные люди, которые умеют очень хорошо считать деньги. Поэтому нужно на законодательном уровне поднять «до небес» стоимость аренды земель у воды. Скажем, чтобы за каждый квадратный метр платили десять тысяч долларов. И средства направлялись на счет природоохранного государственного фонда, который бы компенсировал природе нанесенный ей ущерб. Поверьте, эти люди сами уйдут от воды на положенное законом расстояние. Также необходимо в натуру вынести все природоохранные береговые территории. А то в законе они есть, а в действительности не существуют…

  Ярким примером циничного отношения к согражданам и природе является случай произошедший в Бориспольском районе.

  Рыболовная резервация

  Напомним хронологию событий полуторагодичной давности: Киевская область. Осокорки. В районе шлюза №1 оградили прибрежную территорию двух с половиной метровым забором, уходящим далеко в воду. А для того, чтобы окончательно сделать невозможным доступ к Днепру, по кромке воды растянули армейскую противопехотную проволоку «егоза».

  [​IMG]

  – Это яркий наглядный пример циничного, наглого воровского захвата прибрежной территории. С каждым днем наше жизненное пространство сжимается, а такими действиями нас пытаются загнать в резервацию, – сетует глава Ассоциации рыболовов Украины – Такая проблема не только около столицы и окрестностей. По всей территории Украины захватываются живописные уголки. Природа уничтожается с такой скоростью и силой, что невольно задаешь себе вопрос: «Последний день живем? Когда прекратится этот потребительско-разрушительный подход – после меня хоть потоп?..». Вся эта «махновщина» по отношению к природе, во многом, стала возможна из-за того, что утрачена вера в НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания за совершенные правонарушения. Каждый день, каждый час и минуту распродаются в разных уголках нашей родины сотни гектаров полей, лесов, водоемов. И вполне возможно, что завтра мы с Вами проснемся уже не у себя дома, а в гостях. И страшнее всего, что возможно окажемся в гостях у лозинских… на панщине…

  – То, что произошло на Осокорках – стало верхом беззакония, – возмущается Сергей Костюк. – Ведь шлюз №1 – государственное гидротехническое сооружение. Рядом выходят трубы, по которым в Днепр Бортническая станция аэрации сбрасываеточищенные стоки.

  В народе это место называется «бурло». Зимой и летом там постоянно держится рыба в поисках корма. Чего только не попадает в реку через те трубы… Поражает тот факт, что именно здесь облюбовал для себя участок захватчик-застройщик… Некоторые не очень брезгливые граждане там ловят рыбу. Вот от них и была поставлена колючая проволока на берегу. Рыболовы попытались ее оттащить в сторону, освободив небольшие подходы к воде, на что землезахватчик ответил оперативно – зацементировал глубоко в берег каркас, на который натянул проволоку. Не всякая тюрьма «похвастается» такого класса «колючкой». Многие рыболовы попадали в нее, разрывали кожу и вырывали куски мяса, пытаясь освободиться. Страшная картина порой разворачивалась на берегу…

  [​IMG] [​IMG]

  Проволоку убрали, участки на шлюзе остаются

  Ассоциация рыболовов Украины написала не один запрос в различные государственные инстанции, чтобы прекратить безобразие на Осокорках. Также были проведены общественные рейды. После публикаций в «Голосе Украины», других центральных газетах и информационных агентствах, репортажей ряда телеканалов, государственная машина начала работать. Днепровская экологическая прокуратура подготовила документы и подала иск в суд на расторжение договора аренды с этим «любителем колючки». Имя арендатора правоохранители не называют.

  – В ходе проверки выяснилось, что территория государственного гидротехнического объекта была передана в 2010 году для того, чтобы на ней косить траву. Получается, какому-то любителю кроликов. Но данные «филькины грамоты», позволяющие захват прибрежных территорий, больше напоминают, что эти «хозяева жизни» не кроликов, а нас с Вами разводят…» – утверждает Александр Чистяков.

  По его словам, к проверке были привлечены органы контроля: Государственной инспекции сельского хозяйства, Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля и Государственная экологическая инспекция. В руководящих кабинетах пообещали разобраться с фактом передачи в аренду территории государственного шлюза. Но, похоже, скоро о своих намерениях позабыли.

  Сегодня злополучную колючую проволоку, окутавшую побережье в Осокорках, демонтировали. Берег от нее освободили.

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  – Хоть и малая, но, все же, победа. Она стала возможной благодаря общественному резонансу и острым сюжетам журналистов, прозвучавшим на всю страну, – считает Александр Чистяков. –Фактически ведь все живописные уголки нашей страны ограждены частными заборами. Но мы верим, что не сегодня, так завтра придет час, когда начнет действовать Закон.

  И вот тогда, чтобы вернуть нам наше право пользования водоемами, и нужны будут такие судовые прецеденты.

  Тем более что сносить двух с половиной метровый, уходящий в воду, забор, чтобы полностью дать доступ к воде на Осокорках, похоже, уже никто не собирается. Так что роботы по расчистке Днепра от высоких заборов и «хатынок» нам с Вами предстоит немало. А то получается: река есть, а берегов у нее нет. И виноватых в такой ситуации часто не сыщешь. Кто раздавал земли на побережье? Кто подписывал, да и сегодня ставит противоправные резолюции под такими разрешительными документами? Кто «крышует» земельную вакханалию? Может, пора, наконец, Генпрокуратуре дать ответы общественности на эти вопросы, раз уж наша страна соотносит себя с цивилизованной Европой?

  [​IMG] [​IMG]

  Кстати


  Хоронят водную артерию. Кто виноват?

  Чтобы увидеть масштабы земельных правонарушений, достаточно взглянуть на столичную Кончу-Заспу. Сегодня она является символом полного попрания всего природоохранного законодательства.

  Попробуйте открыть, к примеру – в Интернете, карту Киева за 1991 год и вы увидите, что в том месте, где сейчас раскинулась «современная» Конча-Заспа, пойма Днепра была шириной в 7,5 километров. Сегодня там ширина реки 750 метров. То есть более ШЕСТИ с ПОЛОВИНОЙ километров древнейшей и красивейшей реки Европы засыпали для постройки «хатынок». Пойменные луга, протоки, острова, природные нерестилища похоронили под десятиметровым слоем намытого песка…


  Тем временем

  Гибнет фауна

  – С каждым годом поголовье рыбы в Днепре снижается. А где ей нереститься? На бетонных причалах для яхт, которые выросли там, где были раньше природные нерестилища?! – возмущается начальник Киеврыбоохраны Вадим Литвиненко – В Киевской области исчезло более 30 процентов нерестилищ. Причин этому несколько, но основная -- неконтролируемая застройка прибрежной территории. Еще одна проблема – браконьерство на «бытовом уровне». Возле каждого домовладения на берегу можно обнаружить небольшую сетку. Охрана и обслуживающий персонал в уверенности «неприкасаемости» своих хозяев, ни от кого не скрываясь и не прячась, «ловит» таким образом рыбу. Об опасной близости к реке выгребных ям, вообще молчу. Ведь у многих частников нет очистных сооружений, и поэтому возможность попадания неочищенных стоков в водоем очень высока. К тому же практически каждый обладатель «маеточка» на берегу считает реку своей собственностью и для технических нужд установил насос для незаконного водозабора. На первый взгляд это мелочь… Но таким образом из Днепра только в пределах Киевской области за год «откачивают» до миллиона кубометров воды.У природы не безграничные возможности, поэтому река мелеет, мелководье зарастает, что может превратить ее в болото. Из-за потребности в удобстве жизни «владельцев» прибрежных территорий есть угроза изменения гидро- и экосистемы главной реки страны…


  Валерий ДРУЖЕНКО, газета "Голос Украины" №8 (6012) 20.1.2015 http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=372024
   

  Вложения:

  • Нравится Нравится x 14
  • Информативно Информативно x 5
 4. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.116
  Симпатии:
  22.976
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  58
  [​IMG] [​IMG]

  Уважаемые читатели, Друзья!
  От редакции. Нынешняя земельная политика в стране вызывает значительное беспокойство. Верх цинизма: дошло до того, что в Бориспольском районе Киевской области распродается действующий коллектор Бортнической станции аэрации! На подземных коммуникациях нарезаются участки для ведения садоводства. Этими наделами без боязни продолжают торговать риелторы. В результате открывается путь, когда новыми собственниками — прямо на подземных коммуникациях — будут строиться «садоводческие» имения, что, как утверждают специалисты, может привести к аварийным ситуациям с непредусмотренными последствиями. Причем, противоправные действия происходят прямо сейчас.

  Но, наверное, Друзья, у каждого из вас есть своя история «общения» с земовскими чиновниками. Например, вы годами обиваете пороги, но так и не получили правоустанавливающие документы на свои сотки. Или сталкивались с поборами. А, может, ваш участок нахально «экспроприировали» и правду, как оно часто бывает, найти негде. Пишите в редакцию «Голоса Украины» с пометкой «Земля. Произвол». Ваши рассказы, Ваша боль будут услышаны! Мы обязательно используем Ваши письма в наших следующих публикациях.

  Пишите на адрес: drug@golos.com.ua

  С уважеием, корреспондент газеты "Голос Украины" Валерий Друженко
   

  Вложения:

  • 1.jpg
   1.jpg
   Размер файла:
   16,7 КБ
   Просмотров:
   593
  • 1-11.jpg
   1-11.jpg
   Размер файла:
   3,6 КБ
   Просмотров:
   578
  • Информативно Информативно x 9
 5. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.116
  Симпатии:
  22.976
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  58
  Уборка столичных заповедных островов
  Первый день, как отступила аномальная для этого времени года изнуряющая жара. Кажется, сама природа подготовилась к этому числу, создав комфортные условия, чтобы провести акцию по уборке Киевских островов от мусора.

  5 сентября 2015 года, в рамках проведения экологической Акции по уборке столичных заповедных островов «Лодочники за чистую окружающею среду», на киевскую акваторию вышла целая флотилия лодок, катеров и яхт. Цель акции улучшить экологическое состояние регионального ландшафтного Парка «Днепровские острова».

  - Акция проходит ежегодно начиная с 2009 гола. Ее инициаторами выступили «Союз лодочников» и Ассоциация рыболовов Украины. За это время с островов вывезено десятки тонн мусора – говорит председатель «Союза лодочников» Артем Пакшин – Мы постоянно проводим разъяснительную работу среди отдыхающих на островах, призывая их соблюдать чистоту, уважительно относится к природе.

  За годы проведения Акции в ней приняли участие сотни общественных организаций, тысячи неравнодушных киевлян, среди которых были депутаты, известные деятели науки и культуры.

  - Если прибрежную территорию хоть как-то убирают, то «руки» коммунальных служб не дотягиваются до островов. Мы не хотим мириться с таким положением дел - говорит председатель Водно-моторного спортивного клуба «Видубицкий» Владимир Стрела – Такие масштабные показательные пропагандистские акции не проходят бесследно. Результат очевиден. С каждым годом, мусора на островах становится меньше. Если на заре Акции в 2009 году только с одного острова собрали более 5 тонн мусора, то сегодня с двух островов убрали менее двух тонн. Это показательный пример, он подтверждает, что мы, на правильном пути пропагандируя своими действиями цивилизованное отношение к природе. Но останавливаться еще рано.

  Акция одновременно проходила на двух столичных островах – Малом /в народе его называют «остров Любви»/ и на острове Великом, который пользуется особой популярностью среди отдыхающих. Летом здесь яблоку негде упасть. Результат – горы мусора.

  Пришли на уборку семьями, так как сами часто бывают здесь. Семилетний Ваня, помогающий маме, ни как не может понять, зачем «дяди» оставляют мусор там, где отдыхают… Мальчик за час собрал четыре мешка мусора.

  Справка: в региональный ландшафтный Парк «Днепровские острова» входит 34 острова: Муромец, Лопуховый, Долобецкий, Веницианский, Труханов, Жуков, Ольжин, Большой, Малый, Дикий, а также острова без названия

  - Все 34 киевские острова заповедные. Хоть и создан региональный ландшафтный Парк «Днепровские острова», но до сих пор в нем нет администрации и не создана юридическая единица. То есть островами ни кто не занимается, ситуация пущена на самотек. А ведь они имеют серьезное значение для всей эко системы Днепра. Так же нельзя переоценить их значения для города и киевлян – говорит глава Ассоциация рыболовов Украины Александр Чистяков – Острова – это семейный отдых. Но, если не пропагандировать цивилизованное, бережное отношение к природе, то острова утонут в мусоре… Природа последнее время стала очень зависима от человека и поэтому ей постоянно нужна наша поддержка и помощь. Диких, первозданных островков природы остается все меньше, тем более посреди мегаполиса. Поэтому и собираются, который год подряд на эту Акцию киевляне, вне зависимости от занимаемых должностей, вероисповеданий, политических убеждений, понимая, что защищая окружающею нас природную среду, тем самым мы даем жизнь самим себе.

  Акция началась пресс конференцией, на которой были подняты вопросы об экологических проблемах отечественных водоемов, незащищенности островов, браконьерстве, незаконных гидронамывах, попытках захвата и застройки прибрежных территорий.

  Мероприятие по уборке островов настолько социально и актуально, что имеет очень большой отклик и поддержку со стороны общественности, тем более лодочников, ведь они и есть «жители воды», которые остро переживают происходящее загрязнение реки и островов.

  - В природе все взаимосвязано. Возле каждого из островов есть отмели. Они хорошо прогреваются, и поэтому богаты кормом - это природные нагульные пастбища для молоди рыб. Во время штормов и поднятия уровня воды весь пластик брошенный «туристами» на берегу смывается в реку… На дне уже образовались его залежи. Он там будет столетиями разлагаться. Нужно этому противодействовать, ведь эти отравленные разлагающимся мусором места похожи на мертвую пустыню на дне реки – там нет Жизни! - говорит начальник отдела по защите водных живых ресурсов Главрыбвода Максим Орел.

  Так же не могло не радовать, что рядом с волонтерами надели перчатки и взяли в руки мешки для мусора известные артисты, певцы, художники народные депутаты, чиновники. Они столкнувшись лицом к лицу с проблемой столичных островов во время Акции нашли путь по улучшению экологической обстановки на островах.

  - На уборку прибрежной территории КП «Плесо» из бюджета выделяется 2 миллиона гривен. Много это или мало? Мое мнение, что этих средств далеко не достаточно, чтобы наши столичные водоемы почувствовали свою защищенность. Коммунальное предприятие убирает берег вокруг водоемов, а сам водоем, ведь это целый живой организм выживает, как может. Это равносильно тому, что подметая в подъезде, ожидать, что чище будет в квартире. Так и с островами. Они есть, они заповедные, все о них знают, но ни кто ими не занимается. Очень хочется верить, что благодаря этой инициативе, наконец-то к проблеме островов коммунальщики подойдут комплексно. И на каждом столичном острове будут установлены контейнеры для сбора мусора. Возле них будут пластиковые пакеты, чтобы отдыхающие могли «загрузить» остатки после отдыха. Так же необходимо установить таблички пропагандирующие чистоту на островах. Депутатский корпус Киевсовета поддерживает эту инициативу. Посмотрите, сколько людей вышло, чтобы сделать окружающий нас мир чище. Я верю, что нам с киевлянами любая задача по-плечу – говорит депутат, секретарь Комиссии по экологической политики Киевсовета Сергей Костюк.

  Еще одной проблемой является территориальная незащищенность заповедников в черте города, ведь их границы не вынесены в натуру. Поэтому во время Акции были установлены межевые охранные знаки и информационные стенды регионального ландшафтного Парка «Днепровские острова». На которых указан статус каждого из островов, его размеры и разрешенная на нем рекреационная деятельность.

  - К сожалению средств, еле-еле хватает на уборку закрепленной за нашим предприятием территории – рассказывает заместитель начальника КП «Плесо» Александра Борисова - Острова не входят в зону нашей ответственности. Но мы готовы при разумном и взвешенном увеличении бюджета взять под опеку и контроль все 34 заповедных острова столицы. Если оценивать ситуацию с нашими островами трезво, то она плачевна. Нужно немедленно, если мы не хотим, чтобы острова превратились в несанкционированные свалки, брать ситуацию под контроль и наводить на островах порядок. Мы очень рассчитываем на помощь общественности. В свою очередь наше коммунальное предприятие готово раз в неделю объезжать острова и вывозить с них мусор. Все необходимые для этого плавсредства у нас есть. Для аккумуляции в одном месте мусора нужно подготовить на островах площадки. Так же будет осуществляться регулярный визуальный мониторинг островов. И если на одном из них обстановка будет тревожной, вот тогда и будут организовываться субботники. Считаю бесценной инициативу этой Акции.

  Активисты не ждут пока гос.структуры «поделят» между собой территории, а седьмой год подряд самостоятельно наводят порядок на островах. Чего только не попадается во время уборки: упаковки и металлические банки из под еды, автомобильные покрышки, удивительно как «заплывшие» на остров, ржавый остов от раскладушки… Но больше всего здесь стеклянных и пластиковых бутылок.

  В два часа дня уборку островов завершили. Только на острове «Великий», который находится возле Южного моста, за два с половиной часа насобирали 308 мешков различного мусора.

  Во время Акции участники стали одной большой дружной семьей, которая противостояла единой для всех беде. Уставшие, но удовлетворенные результатом уборки они покидали остров. Хорошо поработав, можно и отдохнуть. Закончилась Акция традиционной кашей и рыбацкой ухой.

  - Такие Акции остро необходимы по всей стране. Если не мы, то никто не освободит нашу землю от мусора. Сегодня идет своеобразная война человека с бытовым и производственным мусором. И, к сожалению, в этой схватке отходы побеждают. У нас в стране мусорные свалки занимают территорию равную государству Люксембург. Для сравнения, так же следует привести такие цифры: в Украине 6% от всей территории – это заповедники, а мусорные свалки занимают более 7%. И этот процесс наступления отходов на жизненную территорию человека продолжается. Если не остановить этот процесс мы скоро задохнемся в горах мусора. Необходимо срочно искать на государственном уровне эффективные методы по безопасной переработке мусора. Ведь почти весь мир от такой переработки получает пользу, как для энергетики, так и для окружающей среды!– говорит Александр Чистяков.


  Участники Акции: Общественная организация «Водно-моторный спортивно-физкультурный клуб «Феникс»», ВМ СФК «Видубицкий», Ассоциация рыболовов Украины, ОО «Выдубай защита водоемов и берегов», ВМ СФК «Фрегат», ОО «Союз лодочников», Национальный экологический центр Украины, ОО “ Зелена варта ”, Киевский городской союз ветеранов АТО, МОО “Ми Украинцы», Национальная экологическая Рада Украины, Минэкологии, Мининфраструктуры, Государственное Агентство водного хозяйства Украины, Главрыбвод, Киевсовет, КП «Плесо», ООО «Эпицентр К».
   

  Вложения:

  • DSC_1833.JPG
   DSC_1833.JPG
   Размер файла:
   365,8 КБ
   Просмотров:
   101
  • HAV_1937.JPG
   HAV_1937.JPG
   Размер файла:
   399,7 КБ
   Просмотров:
   125
  • DSC_1857.JPG
   DSC_1857.JPG
   Размер файла:
   378,2 КБ
   Просмотров:
   99
  • HAV_1922_cr.jpg
   HAV_1922_cr.jpg
   Размер файла:
   2,7 МБ
   Просмотров:
   98
  • HAV_1736_cr.jpg
   HAV_1736_cr.jpg
   Размер файла:
   398,4 КБ
   Просмотров:
   94
  • HAV_1753_cr.jpg
   HAV_1753_cr.jpg
   Размер файла:
   424,2 КБ
   Просмотров:
   98
  • DSC_2009.JPG
   DSC_2009.JPG
   Размер файла:
   2,7 МБ
   Просмотров:
   101
  • HAV_1836.JPG
   HAV_1836.JPG
   Размер файла:
   3 МБ
   Просмотров:
   96
  • HAV_1903_cr.jpg
   HAV_1903_cr.jpg
   Размер файла:
   409,3 КБ
   Просмотров:
   100
  • Фото2722_cr.jpg
   Фото2722_cr.jpg
   Размер файла:
   431,9 КБ
   Просмотров:
   95
  • HAV_1854.JPG
   HAV_1854.JPG
   Размер файла:
   445,8 КБ
   Просмотров:
   100
  • Фото2710.jpg
   Фото2710.jpg
   Размер файла:
   444,4 КБ
   Просмотров:
   122
  • HAV_1952.JPG
   HAV_1952.JPG
   Размер файла:
   2,8 МБ
   Просмотров:
   99
  • Фото2704.jpg
   Фото2704.jpg
   Размер файла:
   422 КБ
   Просмотров:
   107
  • Фото2705.jpg
   Фото2705.jpg
   Размер файла:
   1,9 МБ
   Просмотров:
   97
  • Фото2712.jpg
   Фото2712.jpg
   Размер файла:
   443 КБ
   Просмотров:
   103
  • Фото2717_cr.jpg
   Фото2717_cr.jpg
   Размер файла:
   425,1 КБ
   Просмотров:
   108
  • Фото2740.jpg
   Фото2740.jpg
   Размер файла:
   453,5 КБ
   Просмотров:
   95
  • Фото2747.jpg
   Фото2747.jpg
   Размер файла:
   435,8 КБ
   Просмотров:
   96
  • Фото2774.jpg
   Фото2774.jpg
   Размер файла:
   424,7 КБ
   Просмотров:
   101
  • Нравится Нравится x 10
 6. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.116
  Симпатии:
  22.976
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  58
  Опасный лед…
  6.1.2016

  - Рыбалка хуже гриппа. Ей больны миллионы наших сограждан – говорит глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. – Рыбной ловлей увлекаются круглый год. И зима не исключение. Любителей зимней подледной рыбалки шутя, называют «пингвинами». Но, кроме того, что рыболовов и этих милых зверушек окружают ледяные торосы и они являются любителями рыбы, их больше ничего не связывает Пингвины в воде ловкие, быстрые, искусные охотники. Чего не скажешь о провалившимся под лед рыболове. Ватные штаны и кожух, намокая, становятся неподъемными гирями, увлекая рыболова на дно…Сегодня 21 век и поэтому на зимнюю рыбалку необходимо одевать современные, легкие, непромокаемые, непродуваемые комбинезоны. Благо их выбор в любом рыболовном магазине широк. Первый лед некоторые рыболовы ждут, как праздник. Действительно в этот период рыба более активна. Но не следует забывать при этом Правила безопасности поведения на льду. Ведь именно неокрепший лед, самоуверенность и пренебрежение к собственной безопасности становятся порой причиной трагедии.

  [​IMG]

  Ассоциация рыболовов Украины, Управление Службы чрезвычайных ситуаций при КГГА, водолазно-спасательная служба КГГА, КП «Плесо», Общество Красного Креста Украины вместе с ихтиологами и инспекторами Главрыбвода пошли на лед к рыболовам, чтобы напомнить им о Правилах поведения на льду и Правилах любительской рыбной ловли. Мероприятие проходило на замерзшем Оболонском заливе.

  Сильные морозы все большее количество рыболовов привлекают на лед. Поэтому Ассоциация рыболовов Украины, спасатели, медики и рыбоохрана обеспокоены неподготовленностью некоторых рыболовов.

  - Такие рейды, инструктаж, учеба с рыболовами, раздача им Памяток поможет многим избежать экстремальных ситуаций на замершем водоеме в будущем – говорит начальник Управления Службы чрезвычайных ситуаций при КГГА Роман Ткачук.

  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]

  Для рыболовов сейчас благодатная пора. Ни холод, ни ветер – не пугают заядлых рыболовов.

  - Опытные рыболовы заботятся о своей безопасности, и имеет при себе снаряжение, с помощью которого в случае беды они смогут спастись сами или помочь товарищу, попавшему в беду – сказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев - В этом рейде столичные спасатели для рыболовов прочитают лекцию о поведении и по спасению на льду. Вода – это стихия! И к ней нужно относиться уважительно. Друзья! Ведь человеческая жизнь бесценна и не следует ей рисковать из-за нескольких штучек пойманной рыбы. Данный рейд и делали, чтобы обратить внимание рыболовов на эту проблему.

  По сведениям спасателей МЧС, хоть год только начался, но уже успел унести с собой не одну человеческую жизнь на первом тонком льду отечественных замерзших водоемов.

  Статистика, увы, не утешительна и говорит, что ежегодно водная стихия уносит около 200 человеческих жизней.

  Во время Акции первый заместитель начальника Главрыбвода Александр Титов рассказал о сложном зимнем периоде для рыбы. Объяснил рыболовам, где разрешена, а где нет любительская рыбалка на столичной акватории. напомнил о разрешенном к вылову размерном ряде рыбы. Призвал к гуманному, цивилизованному отношению к водоемам, рыбьим стаям и природе родного края. Главный ихтиолог Главрыбвода Алексей Ногарев инспектора рыбоохраны роздали брошюры с картами разрешенных для любительской ловли местами.

  [​IMG] [​IMG]

  В вырубленной специально для этого проруби спасатели и водолазной службы показали наглядно, как необходимо спасать человека провалившегося под лед. Сначала продемонстрировали, как нужно действовать при помощи подручных средств. А потом продемонстрировали профессиональное оборудование для этих целей. Так же было представлено «новшество» - летающий дрон, который доставил по воздуху конец веревки спасателю, изображающему тонущего в полынье человека.

  Начальник Оболонской водолазно-спасательной станции Александр Доценко обратился к рыболовам - Не увлекайтесь на водоемах спиртным. Старайтесь не выходить на лед в одиночестве. Помните, что в ледяной воде человек может быть лишь не более десяти минут. После семи минут начинаются необратимые процессы в организме человека. Спасенного человека тут же переоденьте в сухую одежду. Если необходимо окажите ему первую медицинскую помощь. Это очень важно до приезда врачей Скорой помощи.

  [​IMG] [​IMG]

  - Ознакомьтесь с Правилами поведения на льду. Они просты и доступны. Будьте внимательны к себе и к соседу! Если стали свидетелем экстремального случая сразу же звоните в службу спасения – призвала заместитель директора КП «Плесо» Александра Борисова - В одиночестве по тонкому льду рыбачить рискованно. Но если вышли на лед компанией – рассредоточьтесь, не собирайтесь в одном месте. Если идете по льду группой – то идите поодиночке с интервалом минимум в 5 метров. Перед выходом на лед обратите внимание на информационные стенды КП «Плесо». На них Вы найдете всю необходимую информацию для безопасного нахождения на льду.

  Неделю назад в столице вблизи Труханового острова произошла трагедия. Три рыболова провалились под лед. Двоим, удалось спастись, а третий из-за переохлаждения погиб. При помощи специальной выдвижной лестнице спасателям удалось добраться до пролома льда и вытащить человека из воды.

  Спасатели обращают внимание на то, что, несмотря на сильные морозы, лед на реке в месте пролома был всего 4 см.

  Ассоциация рыболовов Украины, Управление Службы чрезвычайных ситуаций при КГГА, водолазно-спасательная служба КГГА, КП «Плесо», Главрыбвод просит рыболовов придерживаться Правил поведения на льду во время зимней рыбалки. И напоминает, что безопасный лед на водоеме должен быть для одного человека не менее 7 см., а для нескольких людей 15 см. Ни в коем случае не проверяйте крепость льда, прыгая на нем или ударами ноги. Если от удара по льду пешней на нем появляется вода, то немедленно уходите с того места.

  [​IMG]
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------​

  «По первому льду» из разных уголков страны приходят тревожные новости.
  Вот и в Запорожье рыболов вместо рыбы «поймал» инсульт и переохлаждение. Инцидент произошел в двухстах метрах от берега.

  2 января около 16 часов пришло сообщение, что на льду в затоке находится человек без сознания. Через обледенение и снеговые наметы на проселочной дороге спасатели не смогли подъехать к месту происшествия и пробирались пешком. Пострадавший мужчина лежал на льду и не мог самостоятельно передвигаться. Спасатели почти 3,5 километра несли его на руках к месту, где ждала его скорая помощь. 58- летний человек с общим переохлаждением и инсультом был доставлен в районную больницу.

  "Как выяснилось, человек проживает в Запорожье. Он поехал на рыбалку в Васильевский район. По дороге познакомился с другим рыболовом. Во время рыбалки он упал на лед. Подбежавший к нему другой рыболов увидел, что тот без сознания. Он тут же позвонил спасателем и в скорую помощь. В данный момент, потерпевший в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы", - сообщили в МЧС.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сегодня на Азовском море после шторма ищут лодку с пропавшими рыбаками.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ассоциация рыболовов Украины напоминает:

  - На календаре январь, наконец, зима вступила в свои законные права. На реках страны становится лед, а это такая долгожданная пора для многих рыболовов. Это повод наконец-то расчехлить припавшие пылью зимние рыбацкие снасти. Но не стоит забывать и о том, что не на всех водоемах сегодня лед достаточно окреп – говорит глава Ассоциация рыболовов Украины Александр Чистяков - Я не собираюсь Вам рассказывать всякого рода «страшилки», а тем более отговаривать заниматься своим любимым делом. Нет! Хочу лишь напомнить Вам об элементарных Правилах поведения на льду, чтобы ничто не омрачило зимнею рыбалку, и Вы могли бы избежать всяческих недоразумений на ней:

  Несложные Правила на льду, которые уберегут Вас от неприятностей:
  - Если толщина льда меньше 5-7 сантиметров, то выходить на него опасно. Надежный лед имеет синий или зеленоватый оттенок.

  - Заходить на лед и выходить с него безопаснее в местах, где мель, желательно, чтобы эти места не были укрыты снегом. Передвигаться по льду лучше по протоптанным дорожкам.

  - При выходе на лед обязательно захватите с собой веревку длиной около 10-15 метров.

  - Обходите места с быстрым течением. Места, где в реку впадают ручьи, где сбрасывают отработанную теплую воду. Не приближайтесь к трещинам, подталинам, вмерзшим в лед веткам, водорослям, осоки…

  - Если Вы используете на рыбалке палатки, то только предназначенные для зимней рыбалке, они своей конструкцией отличаются от обычных «летних». В зимних палатках лучше выход, больше пространства просматривается.

  - Верхняя зимняя одежда, желательно, чтобы была на молнии, а рюкзак и ящик с снастями одевайте только на одно плечо, чтобы в случае необходимости от них возможно было бы быстро освободиться.

  - В подозрительных местах проверяйте толщину льда пешней. Но бейте ей не у себя под ногами, а несколько в сторону. Если лед пробивается с одного удара, то немедленно возвращайтесь назад

  - Лед проламывается мгновенно обычно при «последнем» льду, на первом перед проломом происходит некоторое проседание и характерное потрескивание. Если Вы заметили или услышали подобные признаки, то немедленно старайтесь оставить этот опасный участок. Возвращаться лучше по своим же шагам.

  По инициативе Ассоциации рыболовов Украины создается Штаб по предотвращению экстремальных ситуаций на столичной зимней акватории, а так же предупреждению массовой гибели рыбы от заморных явлений.

  В него вошли представители: Киеврыбоохраны, МЧС в городе Киев, Госэкоинспекции, Агентства водного хозяйства Украины, санитарно-эпидемиологической станции, КП «Плесо», Киевской государственной администрации, прокуратуры и рыболовной общественности.

  Под особое внимание будут взяты места на водоемах традиционного скопления рыболовов. А во избежание заморных явлений рыбы подо льдом, ихтиологи Киеврыбоохраны будут осуществлять замеры количества растворенного в воде кислорода, чтобы при его уменьшении незамедлительно приступить к осуществлению противозадушных мероприятий.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  ФОТО
  http://photo.ukrinform.ua/ukr/current/indexa.php?asearch=TRUE&event_id=748147
  https://kievcity.gov.ua/gallery/1560.html


  ВИДЕО
  http://podrobnosti.ua/2082903-v-kieve-rybakov-so-lda-spasajut-droidy.html

  http://ru.tsn.ua/video/video-novini...u-budut-spasat-s-pomoschyu-bespilotnikov.html

  http://1tv.com.ua/news/75323

  http://kriminal.ictv.ua/ua/index/view-media/id/116962/current/13964/total/13959

  http://24tv.ua/ru/kievljan_uchili_kak_ne_utopitsja_vo_vremja_zimnej_rybalki_n646299

  http://vikna.stb.ua/episode/krizhanij-rizik/

  http://www.5.ua/video/Riatuvalnyky-rozpovily-iak-ne-provalytysia-pid-lid-102945.html

  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
   

  Вложения:

  • 3588845.jpg
   3588845.jpg
   Размер файла:
   29 КБ
   Просмотров:
   303
  • 1.jpg
   1.jpg
   Размер файла:
   17,6 КБ
   Просмотров:
   317
  • _BOB6642.jpg
   _BOB6642.jpg
   Размер файла:
   10 КБ
   Просмотров:
   300
  • 2.jpg
   2.jpg
   Размер файла:
   13 КБ
   Просмотров:
   309
  • 3.jpg
   3.jpg
   Размер файла:
   15,6 КБ
   Просмотров:
   293
  • _BOB6979.jpg
   _BOB6979.jpg
   Размер файла:
   28,8 КБ
   Просмотров:
   280
  • _BOB6811.jpg
   _BOB6811.jpg
   Размер файла:
   11,2 КБ
   Просмотров:
   293
  • _BOB6859.jpg
   _BOB6859.jpg
   Размер файла:
   8,7 КБ
   Просмотров:
   291
  • 4.jpg
   4.jpg
   Размер файла:
   9 КБ
   Просмотров:
   291
  • _BOB6795.jpg
   _BOB6795.jpg
   Размер файла:
   15,7 КБ
   Просмотров:
   288
  • SICH0341.jpg
   SICH0341.jpg
   Размер файла:
   9,9 КБ
   Просмотров:
   281
  • 26706.jpg
   26706.jpg
   Размер файла:
   19,3 КБ
   Просмотров:
   275
  • 26697.jpg
   26697.jpg
   Размер файла:
   20,4 КБ
   Просмотров:
   276
  • 218034864.jpg
   218034864.jpg
   Размер файла:
   24,9 КБ
   Просмотров:
   281
  • 218034903.jpg
   218034903.jpg
   Размер файла:
   32,3 КБ
   Просмотров:
   294
  • SICH0545-1.jpg
   SICH0545-1.jpg
   Размер файла:
   22,5 КБ
   Просмотров:
   292
  • Фото0723.jpg
   Фото0723.jpg
   Размер файла:
   22,5 КБ
   Просмотров:
   279
  • zimnyaya_ribalka_foto_05.jpg
   zimnyaya_ribalka_foto_05.jpg
   Размер файла:
   13,5 КБ
   Просмотров:
   332
  • Зимние-рыболовы.jpg
   Зимние-рыболовы.jpg
   Размер файла:
   14,3 КБ
   Просмотров:
   297
  • Нравится Нравится x 10
  • Информативно Информативно x 3
 7. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.116
  Симпатии:
  22.976
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  58
  Фестиваль «Дитячі серця – чисті джерела!»
  1.6.2016

  Природа и дети - важнейшие вопросы, от которых зависит судьба современного мира. Они нуждаются в нашей заботе и любви. Чем уважительные мы будем относиться к ним, тем светлее станет будущее всего человечества. Небрежное отношение к природе способно послужить фактором ряда катаклизмов, а не предоставленная вовремя тяжелобольному ребенку помощь, может иметь фатальные последствия. В наше непростое время сложно решить все существующие проблемы взмахом волшебной палочки – многое зависит только от нас.

  - Хватит говорить! Давайте закатаем рукава и сделаем! – говорит Дмитрий Денисов глава общественной организации «Европейское общество» - это наши дети, и мы за них в ответе.

  Для детей, которые побороли или продолжают бороться со страшными онкологическими болезнями 1 июня 2016 года в столичном Гидропарке на озере Березка прошел Фестиваль «Дитячі серця – чисті джерела». Знаменательно то, что Фестиваль состоялся в Международный День Защиты Детей.

  Некоторых из этих ребят болезнь сделала инвалидами. Для многих фестиваль — единственная возможность выехать на природу, которую они видели только из окон больничных палат. В мероприятии приняли участие дети из Киева, Донецка и Луганска, находящиеся на лечении в столичном Онкологическом Центре.

  — Шестой год подряд мы проводим на этом озере фестиваль, — рассказал глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. — Радует, что сегодня эту инициативу подхватили и в других областях. Наша с вами задача — протянуть руку помощи больным детям, чтобы знали и чувствовали — они не одни. Посмотрите, как эти дети радуются каждому глотку свежего воздуха, каждому лучику солнца. Ведь для многих поездка на природу — впервые в жизни, а такое яркое мероприятие и подавно.

  На фестивале присутствовал священник отец Евгений. Он призвал не сдаваться болезням. Только жизнелюбием, силой воли и духа можно победить недуг. Святой отец освятил и благословил мероприятие.

  - Физическую боль можно преодолеть, она временная, а вот душевные травмы оставляют рубец на всю жизнь. Именно благодаря такому мероприятию дети почувствовали чудодейственную лечебную силу природы. Посмотрите в эти лица, они озарены улыбкой, а значит дети стали на путь исцеления и возвращения к нам. Спасибо организаторам за такое своевременную и нужную акцию! - подчеркнул отец Евгений.

  [​IMG] [​IMG]

  Сейчас начата и успешно реализуется Программа «По восстановлению Киевских водоемов». В ее рамках во время Фестиваля «Дитячі серця – чисті джерела» прошла Акция по зарыблению столичного озера Березка в Гидропарке. А наиболее трогательным является тот момент, что рыбку с большой надеждой на осуществление самого заветного желания, в воды озера выпустили дети с непростой судьбой. В этот раз Ассоциация рыболовов Украины привезла более тонны разноцветного китайского карпа Кои.

  - Карп Кои является уникальным в своем роде, ведь это единственная рыба, которую приравняли к домашним питомцам. Он различает голос хозяина, питается с рук человека. Фактически всеяден и неприхотлив к условиям содержания. Он может жить в аквариуме или в декоративном парковом пруду. Карп Кои признан долгожителем среди рыб. В Китае есть Кои, которому 227 лет. По окраске ему нет равных. Известно более 70 цветовых комбинация окраса Кои, но сертифицированы всего 18. Перед тем как попасть в водоем, карп Кои проходит 6 селекционных отборов – рассказал Владимир Ващенко заместитель главы Ассоциации рыболовов Украины.

  Когда наполнили верейки карпом, было ощущение, что берег озера стал светлее от яркости окраса рыбы.

  - Каждый ребенок на этом мероприятии имеет не простую судьбу. Много страданий и боли они успели почувствовать в свои юные годы. Сегодня каждый из них смог загадать свое самое сокровенное желание "золотой рыбке" выпуская ее в озеро - сказал глава Эко Громады Валентин Рак — Больной ребенок — боль всей страны. Помощь нужна каждый день. Такие мероприятия помогают обратить внимание на эту жизненно важную проблему. Не оставайтесь равнодушными! Верим, что вместе нам удастся построить страну здоровых и счастливых детей.

  Так на позитиве и эмоциональном подъеме была осуществлена бесценная помощь столичному озеру, и сделан не менее важный вклад в исцеление детских сердец, бьющихся в надежде на Чудо.

  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]

  Краеведы Всеукраинской экологической Лиги провели в занимательной, игровой форме Зеленый урок, который раскрыл для детей необыкновенную по красоте отечественную природу. Эко игры вызвали улыбки и звонкий смех детей. А это значит, что организаторы добились поставленной цели и общение на природе принесло свои результаты. Под руководством педагогов Экологической Варты дети научились плести макраме в национальном стиле. Все косички девчонок и запястья ребят зажглись украинской символикой. Это придало еще большей патриотичности рассказам о родной природе.

  Ихтиолог Наталья из Киеврыбоохраны Агентства рыбного хозяйства Украины познакомила детей с богатым водным миром отечественных водоемов, рассказав о видах рыб и их повадках. Цель Зеленого Урока было призвать к бережному отношению к природным богатствам родного края.

  Сотрудники КП «Плесо» рассказали о столичных водоемах и Правилах безопасности на воде, что, несомненно, с приходом лета и открытием пляжного сезона очень актуально. Во время мероприятия дети участвовали в захватывающих конкурсах, в которых не было ни первых, ни последних мест. Все участники получили памятные призы.

  Дети с восторгом рассматривали и гладили животных небольшого зоопарка на берегу озера: вьетнамскую свинку Нюшку и хохлатых кур. Но любимцем стал конь Орлик и ослик Коля. Все желающие смогли на них покататься. Орлик, словно ощущая важность своей миссии, с нежностью облизывал детские ладошки.

  Программа Фестиваля была очень насыщенной. Юные наездницы из Конного театра «Кураж» продемонстрировали головокружительные трюки в национальном казацком стиле. Дух захватывало глядя на сложные акробатические элементы в их исполнении на полном скаку.
  Гончары постарались научить детей лепить из глины посуду и занимательные фигурки.
  Художники провели с детьми мастер классы.
  В мероприятие принял участие народный детский хор. Знакомые и любимые песни подпевали все присутствующие.

  В завершение Праздника на природе всех участников ждала вкусная, наваристая, рыбацкая юшка (из рыбы, приобретенной в магазине). Ведь в водоеме Рыба-Друг! Рыба-еда в магазине!

  - Я сам отец, и поэтому с особым вниманием отношусь к проблемам детей. Иногда, чтобы помочь им, всего лишь нужно уделить немного своего времени для общения и поддержки… мы не должны ждать от кого-то чего либо, ведь государство – это мы с Вами. С помощью таких необходимых инициатив, мы достигнем гораздо большего в помощи нашим маленьким друзьям. Нужно делать максимум того, что мы можем! – сказал глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков – Такие реабилитационные мероприятия несут глубокий социальный характер. А сегодня в это непростое во всех отношениях время для нашей страны, к сожалению, многие дети оказались «сам на сам» со своими проблемами. Протянуть руку помощи - ведь это так просто! И Фестиваль «Дитячі серця – чисті джерела» это продемонстрировал на деле! Счастья, любви, тысячу раз ЗДОРОВЬЯ, всем детям страны!

  Организаторы мероприятия: Национальная экологическая Рада Украины; Всеукраинская экологическая Лига; Ассоциация рыболовов Украины; Международный благотворительный фонд «Украина. Воля. Жизнь»; БФО «Социальное партнерство»; «Мир молодежи»; Общественный совет при КМДА; ГО «Эко громада»; НПО «Зеленая Аптека»; Киеврыбоохрана; КП «Плесо»

  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
   

  Вложения:

  • 1.jpg
   1.jpg
   Размер файла:
   45 КБ
   Просмотров:
   240
  • 2.jpg
   2.jpg
   Размер файла:
   67,5 КБ
   Просмотров:
   256
  • 3.jpg
   3.jpg
   Размер файла:
   65,4 КБ
   Просмотров:
   234
  • 4.jpg
   4.jpg
   Размер файла:
   74,2 КБ
   Просмотров:
   233
  • 5.jpg
   5.jpg
   Размер файла:
   65,5 КБ
   Просмотров:
   248
  • 6.jpg
   6.jpg
   Размер файла:
   60,4 КБ
   Просмотров:
   246
  • 6-1.jpg
   6-1.jpg
   Размер файла:
   73,4 КБ
   Просмотров:
   242
  • 7.jpg
   7.jpg
   Размер файла:
   78,7 КБ
   Просмотров:
   234
  • 8.jpg
   8.jpg
   Размер файла:
   69,1 КБ
   Просмотров:
   237
  • 10.jpg
   10.jpg
   Размер файла:
   82,9 КБ
   Просмотров:
   236
  • 11.jpg
   11.jpg
   Размер файла:
   64,3 КБ
   Просмотров:
   259
  • 11-1.jpg
   11-1.jpg
   Размер файла:
   80,9 КБ
   Просмотров:
   244
  • 12.jpg
   12.jpg
   Размер файла:
   41 КБ
   Просмотров:
   238
  • 12-1.jpg
   12-1.jpg
   Размер файла:
   60,6 КБ
   Просмотров:
   247
  • 14.jpg
   14.jpg
   Размер файла:
   69,9 КБ
   Просмотров:
   248
  • 15.jpg
   15.jpg
   Размер файла:
   71,1 КБ
   Просмотров:
   250
  • 16.jpg
   16.jpg
   Размер файла:
   48,5 КБ
   Просмотров:
   252
  • 17.jpg
   17.jpg
   Размер файла:
   50,9 КБ
   Просмотров:
   247
  • 19.jpg
   19.jpg
   Размер файла:
   65,5 КБ
   Просмотров:
   242
  • 20.jpg
   20.jpg
   Размер файла:
   64,7 КБ
   Просмотров:
   234
  • Нравится Нравится x 14
 8. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.116
  Симпатии:
  22.976
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  58
  Попереджувальна Акція «Увага! Небезпечний ЛІД!»

  16 лютого 2017 року у столиці на Оболонській затоці рятувальні служби і громадськість провели Попереджувальну Акцію "Увага! Небезпечний ЛІД!"
  «Хобі, яке може коштувати життя». Саме так у столичній Держслужбі з надзвичайних ситуацій охрестили рятувальники зимову рибалку. Виявляється, щозагалом по країні у цьому році під кригою вже загинуло понад 80 людей! Тож держслужбовці та громадськість вкотре вирішили нагадати правила безпечної поведінки зимовим рибалкам і способи порятунку, якщо виникне екстремальна ситуація.

  - Риболовля гірше грипу. Їй хворі мільйони наших співгромадян - говорить голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков - Рибною ловлею захоплюються цілий рік. І зима не виняток. Любителів зимової підлідної риболовлі жартома називають «пінгвінами». Але, крім того, що рибалок і цих милих істот оточують крижані тороси і вони є ловцями риби, їх більше нічого не пов'язує Пінгвіни у воді спритні, швидкі, майстерні мисливці. Що не скажеш про рибалок, що провалилися під лід. Ватяні штани і кожух, намокаючи, стають не підйомними гирями, тягнучи риболова на дно ... Сьогодні 21 століття і тому на зимову риболовлю необхідно одягати сучасні, легкі, непромокальні комбінезони. Благо їх вибір в будь-якому рибальському магазині широкий. Перший лід та останні його дні деякі рибалки чекають, як «свято». Дійсно в цей період риба більш активна. Але не слід забувати при цьому Правила безпеки поведінки на льоду. Адже саме незміцнілий лід, самовпевненість і зневага до власної безпеки стають часом причиною трагедії.

  Головне управління ДСНС України у м. Києві, аварійно-рятувальна водолазна служба "Київська служба порятунку", Агентство рибного господарства України, Служба екстреної медицини, Лінійний відділ в Річковому порту Київ ГУ МВС України, Асоціація рибалок України, Національна екологічна Рада України, ГО «Еко громада», Громадська рада при КМДА разом з інспекторами Київського рибоохоронного патруля пішли на лід до рибалок, щоб нагадати їм про Правила безпеки поведінки на льоду і Правила любительської риболовлі. Захід проходив на замерзлій Оболонській затоці.

  Протягом останніх двох зимових місяців погода мінлива, то морози, то відлига. Як наслідок, річка Дніпро вільна від льоду. Тільки по затоках і на озерах стоїть лід. Місцями він в вимоїнах, крихкий, і тому небезпечний. Рятувальники, рибоохорона, громадськість стурбовані непідготовленістю деяких любителів зимової риболовлі. І тому у профілактичних цілях було прийнято рішення про проведення попереджувальної Акції «Увага! Небезпечний лід».

  - Цей захід, інструктаж, навчання з рибалками, роздача їм Пам'яток допоможе багатьом уникнути екстремальних ситуацій на льодовій водоймі в майбутньому - говорить представник громадської організації «Еко Громада» Віталій Даніленко.

  Для рибної ловлі зараз благодатна пора. Ні холод, ні вітер - не лякають завзятих рибалок. А в сонячні дні лід київських заток «чорний» від кількості рибалок на ньому.

  - Досвідчені рибалки піклуються про свою безпеку, і мають при собі спорядження, за допомогою якого в разі біди вони зможуть врятуватися самі або допомогти товаришеві, який потрапив у біду - сказав керівник Київського рибоохоронного Патруля Володимир Мухін - У цьому рейді столичні рятувальники для рибалок прочитають лекцію про поведінку і з порятунку на льоду. Вода - це стихія! І до неї потрібно ставитися шанобливо.

  За відомостями рятувальників, хоч рік тільки почався, але вже встиг забрати з собою не одне людське життя на тонкому льоду зимових водойм.

  Водолази повідомили, що такої кількості трагічних випадків, як в цьому році, давно не було. Люди гинуть на воді практично кожен день. Загальні цифри по Україні за зиму вражаючи - понад 80 загиблих. Дуже боляче коли гинуть діти, а в цьому році вже 9 юних життів забрали зимові водойми. При цьому тільки на столичній акваторії врятовані 83 людини, в тому числі19 дітей.

  - Такі заходи є дійсно важливими, в першу чергу для громадян, які не уявляють своє життя без риболовлі. Це захоплення може змусити людину забути про власну безпеку. Рибалки - екстремали, самі того не помічаючи, піддаються ризику. Такі навчання необхідні, аби нагадати кожному, що ніяке хобі не варте людського життя. Ми намагаємось уберегти наших мешканців від необдуманих вчинків, або хоча б навчити, як врятувати себе і товариша в надзвичайній ситуації. Звісно ж самотужки рятувальники столичної Держслужби з надзвичайних ситуацій з усіма випадками не впораються, тому це ще одна чудова можливість відпрацювати взаємодію воді. Маємо змогу поділитися досвідом і вміннями, та сподіваємось, що вони пригодяться лише на тренуваннях, – зазначив очільник столичного главку ДСНС Андрій Ватолін.

  - Зимова рибна ловля – це хобі. І воно не повинно перетворюватися в екстремальну ситуацію. Нехтування правилами безпеки під час перебування на льоду може стати причиною трагічних наслідків. Крім того, при підвищенні температурних показників лід може стати занадто тонким, через що підвищується рівень небезпеки знаходження на ньому - сказав начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій в КМДА Роман Ткачук - Для запобігання нещасних випадків на льоду, рятувальники та представники громадських організацій регулярно проводять активну інформаційно-роз'яснювальну роботу. Фахівці Служби порятунку відвідують місця, де зазвичай збирається велика кількість людей, і нагадують їм Правила поведінки на льоду.

  Профілактичні заходи дуже важливі, бо статистика, на жаль, не втішна і каже, що щорічно водна стихія забирає близько 200 людських життів по всій країні.І щоб цього не відбувалося надалі, потрібно бити «в усі дзвони», пробуючи достукатися до всіх, хто нехтує правилами безпечної поведінки на зимових, замерзлих водоймах.

  Під час Акції перший заступник глави Держрибагентства України Володимир Фалей розповів про складний зимовий період для риби. Пояснив рибалкам, де дозволена, а де ні аматорська риболовля на столичній акваторії. Нагадав про добову норму вилову та дозволені Правилами розміри риби. Закликав до гуманного, цивілізованого відношенню до водойм, водних живих ресурсів і до природи рідного краю.

  Інспектори Київського рибоохоронного патруля роздали брошури з картами дозволених для аматорській риболовлі місцями в зимовий період.

  У вирубаної спеціально для цього ополонці рятувальники Головного управління ДСНС України у м. Києві, аварійно-рятувальної водолазної служби "Київська служба порятунку" показали наочно, як необхідно рятувати людину що провалився під лід. Спочатку пояснили, як потрібно діяти за допомогою підручних засобів: палиці і мотузки. А потім продемонстрували професійне обладнання для цих цілей.

  Служба екстреної медицини продемонструвала прийоми та дії з надання Першої медичної допомоги людині, що побувала в крижаній воді.

  Представники громадських організацій роздали рибалкам на замерзлій Оболонській затокі Пам'ятки з Правилами безпеки поведінки на льоду.

  Командир Комунальної аварійно-рятувальної служби Дмитро Піхало звернувся до рибалок - Не захоплюйтеся на водоймах спиртним. Намагайтеся не виходити на лід на самоті. Пам'ятайте, що в крижаній воді людина може бути лише не більше десяти хвилин. Ознайомтеся з Правилами поведінки на льоду. Будьте уважні до себе і до сусіда! Якщо стали свідком екстремального випадку відразу ж телефонуйте в служби порятунку.

  Три тижні тому в столиці поблизу Київської ГЕС сталася трагедія. Рибалка провалився під лід. Цілодобово йшли пошуки. Водолазам вдалося знайти тіло тільки за два тижні після трагедії. Рятувальники звертають увагу на те, що незважаючи на нічні морози, лід на річці в місці пролому був всього 4 см.

  Асоціація рибалок України, Головне управління ДСНС України у м. Києві, аварійно-рятувальна водолазна служба "Київська служба порятунку", Держрибагентство України звертаються до громадян з проханням дотримуватись Правил безпеки під час перебування на льоду і не ризикувати своїм здоров'ям і життям. Нагадують, щобезпечним вважається лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 см; для обладнання ковзанки - не менше 10-12 см (для масового катання - 25 см); масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше 15 см. Ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду, стрибаючи на ньому або ударами ноги. Якщо від удару по льоду пішнею на ньому з'являється вода, то негайно йдіть з того місця. Також не слід йти на водойму поодинці і в нічний час. Вирушаючи на риболовлю, обов'язково необхідно попередити рідних, куди ви йдете. Крім того, категорично забороняється вживати алкогольні напої до і під час перебування на льоду.


  Друзі! Будьте обережні на зимовій водоймі! Додержуйтесь Правил безпеки поведінки на льоду!
  Людське життя безцінне, і не варто ризикувати їм заради улову в пару окунців!– Асоціація рибалок України.


  -------------------------------------------------- -------------------------------------------------
  Асоціація рибалок України нагадує:

  - На календарі кінець лютого, зима вступила у свою завершальну фазу. Останні дні зими дуже небезпечні для зайняття зимовою риболовлею. Холод відступає і поступається місцем теплій погоді. Лід тане, він стає вже не такий міцний, на ньому з'являються промоїни, а місцями і відкрита вода. У цей період риба особливо активна і тому завзяті рибалки прагнуть на цей небезпечний лід. У цей період потрібно бути особливо уважним на льоду - говорить глава Асоціація рибалок України Олександр Чистяков - Я не збираюся Вам розповідати всякого роду «страшилки», а тим більше відмовляти займатися своєю улюбленою справою - рибалкою. Ні! Хочу лише нагадати Вам про елементарні Правила безпеки поведінки на льоду, щоб ніщо не затьмарило зимової риболовлі, і Ви могли б уникнути усіляких непорозумінь на ній:

  Нескладні Правила на льоду, які вбережуть Вас від неприємностей
  Пересуватися на кризі треба по вже протоптаним стежкам або слідам на льоду. Якщо їх немає, маршрут свого руху необхідно продумати заздалегідь ще на березі.

  - Якщо товщина льоду менше 5-7 сантиметрів, то виходити на нього небезпечно. Надійний лід має синій або зеленуватий відтінок.

  - Заходити на лід і виходити з нього безпечніше в місцях, де мілина, бажано, щоб ці місця не були укриті снігом, що може приховувати різні тріщини і розломи. Пересуватися по льоду краще протоптаними стежками.

  - На самоті по тонкому льоду рибалити ризиковано. Але якщо вийшли на лід компанією - розосередьтеся, та не збирайтеся в одному місці. Якщо йдете по льоду групою - то йдіть поодинці з інтервалом мінімум в 5 метрів. При виході на лід обов'язково захопіть з собою мотузку довжиною близько 10-15 метрів.

  - Обходьте місця зі швидкою течією. Місця, де в річку впадають струмки, де скидають відпрацьовану теплу воду. Не наближайтеся до тріщин, проталин, вмерзлих в лід гілок, водоростям, осоки ...

  - Якщо Ви використовуєте на рибалці намети, то тільки призначені для зимової риболовлі, вони своєю конструкцією відрізняються від звичайних «літніх». У зимових наметах краще вихід, більше простору для огляду.

  - Верхній зимовий одяг, бажано, щоб був на блискавці, а рюкзак і ящик з снастями одягайте тільки на одне плече, щоб у разі необхідності від них можливо було б швидко звільнитися.

  - У підозрілих місцях перевіряйте товщину льоду пішнею. Але бийте їй не у себе під ногами, а трохи убік. Якщо лід пробивається з одного удару, то негайно повертайтеся назад.

  - Лід проламується миттєво зазвичай при «останньому» льоду. Перед проломом першого льоду відбувається деяке просідання і характерне потріскування. Якщо Ви помітили або почули подібні ознаки, то негайно залишити цю небезпечну ділянку. Повертатися краще по своїх же кроках.
   

  Вложения:

  • DSC_2572.jpg
   DSC_2572.jpg
   Размер файла:
   106,6 КБ
   Просмотров:
   42
  • DSC_2608.jpg
   DSC_2608.jpg
   Размер файла:
   106,6 КБ
   Просмотров:
   56
  • DSC_2636.jpg
   DSC_2636.jpg
   Размер файла:
   127,9 КБ
   Просмотров:
   37
  • DSC_2670.jpg
   DSC_2670.jpg
   Размер файла:
   135,5 КБ
   Просмотров:
   52
  • DSC_2691.jpg
   DSC_2691.jpg
   Размер файла:
   126,8 КБ
   Просмотров:
   43
  • DSC_2692.jpg
   DSC_2692.jpg
   Размер файла:
   80,2 КБ
   Просмотров:
   48
  • DSC_2693.jpg
   DSC_2693.jpg
   Размер файла:
   139,8 КБ
   Просмотров:
   52
  • DSC_2728.jpg
   DSC_2728.jpg
   Размер файла:
   109,1 КБ
   Просмотров:
   50
  • DSC_2729.jpg
   DSC_2729.jpg
   Размер файла:
   95,9 КБ
   Просмотров:
   41
  • DSC_2730.jpg
   DSC_2730.jpg
   Размер файла:
   90,8 КБ
   Просмотров:
   46
  • DSC_2747.jpg
   DSC_2747.jpg
   Размер файла:
   93,2 КБ
   Просмотров:
   53
  • DSC_2753.jpg
   DSC_2753.jpg
   Размер файла:
   112,9 КБ
   Просмотров:
   39
  • Нравится Нравится x 8
 9. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.116
  Симпатии:
  22.976
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  58
  Рожденные голодными
  В Черкасской области на Кременчугском водохранилище при патрулировании органами рыбоохраны были задержаны с поличным нарушители. От этих сухих казенных фраз воображение рисует небритого полупьяного мужика в рваной телогрейке. Правда оказалась куда печальнее. Этими нарушителями, с сетями, и десятью килограммами выловленной рыбы оказалась… семья – мать, отец и четверо детей мал, мала меньше. На нравоучительные речи инспектора «мол растаскиваете народное добро…» Мать тихо сказала: «Они хотят есть». Дети сидели тихо и смотрели на инспекторов огромными испуганными глазами.

  Не должны в аграрной стране рождаться голодными дети! А родители чтобы их накормить не должны идти на правонарушения! Государство обязано предоставить каждому возможность легального труда.


  ****
  Нам усиленно хотят внушить, что "главный" браконьер, уничтоживший всю рыбу в наших реках – вот такие голодные семьи или седой старичок, который рваной таптухой решил выловить себе на ужин три карася. Нет, ни он убил наши реки. Да, он нарушитель, но не браконьер. Браконьеры - это те, кто под различными "крышами" многокилометровыми сетями выгребает все живое из наших водоемов на продажу. Где появляется возможность получить прибыль, там на десятый план отходят моральные и этические принципы. Грабится все...

  Рыболовы недоумевают: «На воде контролирующих структур велткое множество, а рыбы становится все меньше…» Все стремятся быть поближе к ресурсу… Пока жестко не решить проблему «крышевания» браконьерства, до этих пор оно будет процветать.

  Да, не спорю, социальная составляющая в нарушениях на водоеме присутствует. И зачастую люди ловят рыбу не на продажу, а чтобы не умереть с голоду. Эта беда касается фактически всех прибрежных сел. Некогда процветающие колхозы миллионеры превратились в руины. Страшно смотреть на то, что осталось от ферм, птичников, механизированных бригад... Вот и на фотографии семья пошла на нарушения из-за страшной нужды. Понимаю, что для "воровства", а именно так можно охарактеризовать незаконный вылов рыбы - это не оправдание. Вы же не будете выслушивать воришку, который тащит из вашей квартиры телевизор, оправдывая свои действия тем, что ему кушать нечего... То же самое и с природным рыбным ресурсом - браконьер его крадет у нас с вами. Нет мелких или крупных воришек - вор он и есть вор (не считая воров у власти растаскивающих миллионы из бюджета и распихивающих эшелонами народное добро по своим сальным карманам). Народная поговорка гласит: "украл на рынке пирожок - получи три года тюрьмы, хочешь стать уважаемым членом "элиты" - воруй миллионами!" Поэтому перед тем как искать пути, чтобы прекратить этот шабаш нарушений на водоеме ("тащи рыбу, она все равно ничейная"), нужно вспомнить, что РЫБА осталась единственным риродным ресурсом доступным простому человеку . Нефть, газ, недра они вроде бы и народные, но на самом деле недоступны нам, так как принадлежат другой нации, живущей в параллельном мире рядом с нами - олигархам. Поэтому лов рыбы необходимо максимально легализовать, и упростить получения необходимых разрешений на это (лицензия выдаваемая местными органами рыбоохраны, квота (разрешенное к вылову количество рыбы) и оплата за ресурс). А за браконьерство карать по максимальной шкале.

  Браконьерство было еще и при Петре Первом, недаром он говорил: "Рыбный промысел - дело воровское". Но таких катастрофических масштабов браконьерство никогда не достигало. По неофициальным данным объемы незаконного вылова приравниваются к официальному вылову! Поэтому если мы хотим сохранить рыбу в наших водоемах и прийти к цивилизованному, на уважительной основе к природе, использованию нашего рыбного ресурса нужно это делать незамедлительно, чтобы не было через чур поздно.

  Рыбьи стаи имеют свойство самовосстановления, но нельзя перейти тот предел, когда они этого сделать уже не смогут

  Реки, озера, моря и рыбу в них защищать нужно сегодня! И делать это необходимо всем вместе!

  - Страна, которая имеет беспрецедентно сильных людей и беспрецедентно сильную землю, последний год скатилась до того, что в отношении мировых стандартов питания людей Украинцы потребляют только часть того, что нужно для сохранения жизни. Недоедают 36% мяса, 43% плодов и ягод, НЕ доедают почти 45% молочных продуктов. Вы понимаете, что это такое ?! 57% - не доедают рыбы. В аграрной стране люди голодают – возмущаются участники Всеукраинского Крестьянского Вече - Из-за не профессионализма власти, украинцы за последние два года доведены до нищеты и недоедают.

  Украине нужна новая стратегия развития семейных ферм. Это позволит обеспечить страну продуктами питания и создаст возможность для каждой семьи в селе жить богато.

  Сегодня 68% земли в Европе обрабатывают семейные фермы. В Азии этот показатель достигает 85%, в Африке - 62% земли. В общем, создано более 570 миллионов семейных фермерских хозяйств, которые производят практически всю сельскохозяйственную продукцию мира. Так работают успешные страны: они поддерживают семейные фермы, которые обрабатывают землю и производят до 78% от общего количества сельхозпродукции в своих странах

  У нас в стране целая армия из селян, аграриев, которые трудятся на отечественных полях, что есть сил, чтобы на нашем столе был хлеб, молоко, мясо. Чиновникам нужно дать по рукам, чтобы не вмешивались и не пытались в угоду себе «реформировать» фермерские хозяйства. И тогда люди сами смогут работать, уважительно относясь к родному краю, счастливо и достойно жить на своей земле.
   

  Вложения:

  • Нравится Нравится x 12
 10. RiBomuT

  RiBomuT Рыболов

  Сообщения:
  263
  Симпатии:
  138
  Адрес:
  Киев
  написано много а что конкретно обсуждаем непонятно )