Положення про громадську колегію при Державному комітеті України по водному господарс

Тема в разделе 'Нормативная база', создана пользователем Andrej, 1 янв 2007.

Статус темы:
Закрыта.
 1. Andrej

  Andrej гость Временно заблокирован

  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

  НАКАЗ

  від 10 червня 2005 року N 178

  Про затвердження Положення про громадську колегію при Державному комітеті України по водному господарству

  На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року N 1378 "Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", від 18 травня 2005 року N 356 "Про додаткові заходи щодо залучення громадян до участі в управлінні державними справами" та з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність Державного комітету України по водному господарству, як органу виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості у його діяльності наказую:
  1. Затвердити Положення про громадську колегію при Державному комітеті України по водному господарству (додається).
  2. Заступникам Голови комітету, начальникам управлінь та самостійних відділів апарату комітету, керівникам водогосподарських організацій:
  - вжити додаткових заходів до створення умов для активізації діяльності громадської колегії;
  - посилити взаємодію з громадськими інституціями для забезпечення реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету М. Бабича. Голова Комітету В. Сташук

  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держводгоспу України від 16 червня 2005 р. N 178

  ПОЛОЖЕННЯ про громадську колегію при Державному комітеті України по водному господарству.

  1. Громадська колегія є консультативно-дорадчим органом, утвореним при Державному комітеті України по водному господарству (далі - Держводгосп, комітет) з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.
  2. У своїй діяльності громадська колегія Держводгоспу керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, іншими рішеннями Держводгоспу, а також цим Положенням. Представник громадської колегії Держводгоспу включається до складу Громадської колегії при Кабінеті Міністрів України.
  3. Основними завданнями громадської колегії є: сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами; забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади.
  4. Громадська колегія відповідно до покладених до неї основних завдань: готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю; подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень; подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом; розро***є та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів; здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики; опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики і подає їх в установленому порядку Держводгоспу України; систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.
  5. Громадська колегія з метою виконання покладених на неї завдань має право: отримувати в установленому порядку від комітету інформацію, необхідну для своєї роботи; утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи ради; залучати до своєї роботи представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців; проводити асамблеї, конференції, збори.
  6. До складу громадської колегії при Держводгоспі включаються представники громадських організацій, професійних спілок та інших об'єднань громадян, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.
  7. Громадську колегію при комітеті очолює голова, який обирається членами цієї колегії строком на два роки. Голова громадської колегії має заступників, які обираються з числа членів цієї колегії за його поданням.
  8. Голова громадської колегії: організовує діяльність колегії; скликає та організовує підготовку засідання колегії; підписує документи від імені колегії; представляє колегію у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.
  9. Колегія провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи громадської колегії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання громадської колегії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. У засіданнях громадської колегії можуть брати участь керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Держводгоспу.
  10. Рішення громадської колегії є правочинним, якщо воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення колегії мають рекомендаційний характер.
  11. Для організаційного забезпечення своєї роботи громадська колегія може утворювати робочий орган - секретаріат. Порядок роботи секретаріату визначається громадською колегією.
  12. Забезпечення секретаріату громадської колегії приміщенням, засобами зв'язку, створення необхідних умов для роботи колегії та проведення її засідань здійснює Держводгосп України.
   

Статус темы:
Закрыта.