кодекс об административных правонарушениях украины

Тема в разделе 'Нормативная база', создана пользователем Andrej, 21 апр 2007.

Статус темы:
Закрыта.
 1. Andrej

  Andrej гость Временно заблокирован

  глава 7

  административные правонарушения в области охраны природы, использования природных ресурсов ....

  (опубликованы статьи, которые касаются рыбалки больше всего )

  стаття 59. порушення правил охорони водних ресурсів
  забруднення і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричиняє їх забруднення, водну ерозію грунтів та інші шкідливі явища, -
  тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від трьох до семи неоподатко-вуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатко-вуваних мінімумів доходів громадян.
  введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без споруд і при-строїв, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливому діянню, -
  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковува-них мінімумів доходів громадян.
  ( стаття 59 із змінами, внесеними згідно із законами N 81/96-вр від 06.03.96, N 55/97-вр від 07.02.97 )

  стаття 59-1. порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення
  забруднення і засмічення територіальних і внутрішніх морських вод внаслідок скидів із суден, здійснених без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів або з порушенням встановлених правил, -
  тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти п'яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  проведення навантажувальних та розвантажувальних робіт, що можуть призвести до за-бруднення територіальних і внутрішніх морських вод, без дозволу органів державного ко-нтролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, якщо одержання такого дозволу передбачено законодавством україни, -
  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатко-вуваних мінімумів доходів громадян.
  неповідомлення адміністрації найближчого порту україни про проведене внаслідок край-ньої необхідності без належного на те дозволу скидання у море шкідливих речовин з суд-на або іншого плавучого засобу, повітряного судна, платформи чи іншої штучно спору-дженої у морі конструкції, а у випадках скидання з метою поховання - і органу, який видає дозволи та таке скидання, одразу після здійснення або в ході здійснення такого скидання -
  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб судна або іншого плавучого засобу від сорока до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  ( кодекс доповнено статтею 59-1 згідно із законом N 81/96-вр від 06.03.96, із змінами, внесеними згідно із законом N 55/97-вр від 07.02.97 )

  стаття 60. порушення правил водокористування
  забір води з порушенням планів водокористування, самовільне проведення гідротехніч-них робіт, безгосподарне використання води (добутої або відведеної з водних об'єктів), порушення правил ведення первинного обліку кількості вод, що забираються з водних об'-єктів і скидаються до них, та визначення якості вод, що скидаються, -
  тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподаткову-ваних мінімумів доходів громадян.
  ( стаття 60 із змінами, внесеними згідно із законами N 81/96-вр від 06.03.96, N 55/97-вр від 07.02.97 )

  стаття 61. пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації
  пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, -
  тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мі-німумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних мі-німумів доходів громадян.
  порушення правил експлуатації водогосподарських споруд і пристроїв -
  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковува-них мінімумів доходів громадян.
  ( стаття 61 із змінами, внесеними згідно із законами N 81/96-вр від 06.03.96, N 55/97-вр від 07.02.97 )

  стаття 85. порушення правил використання об'єктів тваринного світу
  порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин, допускання собак у мисливські угіддя без нагляду, полювання з пору-шенням установленого для певної території (регіону, мисливського господарства, обходу тощо) порядку здійснення полювання), яке не мало наслідком добування, знищення або поранення тварин, а також транспортування або перенесення добутих тварин чи їх частин без відмітки цього факту в дозволі на їх добування -
  тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-дян.
  повторне порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в забо-ронених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборо-нених для добування тварин) чи таке, яке мало наслідком добування, знищення або пора-нення тварин, -
  тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковува-них мінімумів доходів громадян з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчи-нення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'-єктів тваринного світу чи без такої або позбавлення права полювання на строк до трьох років з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів дохо-дів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої.
  порушення правил рибальства -
  тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до десяти не-оподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, про-мислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами лю-бительського і спортивного рибальства добову норму вилову) -
  тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковува-них мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопору-шення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресур-сів чи без такої і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних міні-мумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без та-кої.
  порушення правил здійснення інших видів спеціального використання об'єктів тваринно-го світу -
  тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковува-них мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопору-шення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої і на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних міні-мумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої.
  ( стаття 85 із змінами, внесеними згідно з указом пвр N 2010-11 від 03.04.86, в редакції закону N 81/96-вр від 06.03.96, із змінами, внесеним згідно із законом N 55/97-вр від 07.02.97, в редакції закону N 1122-iv ( 1122-15 ) від 11.07.2003 )

  стаття 85-1. виготовлення та збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу
  виготовлення, збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу, а також збут незаконно добутої продукції -
  тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів до-ходів громадян з конфіскацією цих знарядь, матеріалів та засобів для їх виготовлення.
  ( кодекс доповнено статтею 85-1 згідно із законом N 81/96-вр від 06.03.96, із змінами, внесеними згідно із законом N 55/97-вр від 07.02.97 )

  стаття 86-1. експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених ри-бозахисним обладнанням
  експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним об-ладнанням, якщо його наявність передбачена відповідними нормативами, або з неефекти-вно працюючим рибозахисним обладнанням -
  тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  ( кодекс доповнено статтею 86-1 згідно із законом N 81/96-вр від 06.03.96, із змінами, внесеними згідно із законом N 55/97-вр від 07.02.97 )
   

Статус темы:
Закрыта.